top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Over

Voor je liggen de algemene voorwaarden van PD Solar B.V. . PD Solar B.V. is gevestigd aan Nijverheidscentrum 44 te 2761JP Zevenhuizen.

Het adres van onze website is www.pdsolar.nl

Jij kunt PD Solar op de volgende manieren bereiken:

PD Solar is ingeschreven in het register van de KVK onder nummer 90552040. 

Het btw-nummer is NL865358187B01.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden en onder meer ook in onze (bedrijfs)uitingen komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder leggen wij deze graag in het kort aan jou uit.

Met de begrippen wij, ons en onze bedoelen wij:

 • PD Solar, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden. Wij zijn de ondernemer en tevens gebruiker en eigenaar van deze algemene voorwaarden en/of;

 • De door PD Solar aangestelde en/of ingehuurde derde(n).

Met jij en jouw bedoelen wij de wederpartij. Jij bent de klant (consumentenklant of de zakelijke klant) aan wie wij een aanbod uitbrengen en/of met wie wij een overeenkomst wensen te sluiten of inmiddels hebben gesloten. Als consument ben jij de natuurlijk persoon, niet handelend in beroep of bedrijf.

Spreken we over een overeenkomst, dan bedoelen we de overeenkomst tussen PD Solar en jou als klant.

Spreken wij over partijen, dan bedoelen wij jou en ons samen.

Een dag is voor ons een kalenderdag, tenzij wij uitdrukkelijk anders vermelden.

Schriftelijk is voor ons op papier, via email en/of via ons contactformulier.

Met aanbod bedoelen wij alle aanbiedingen en/of offertes in de meest brede zin van het woord.

Onder het herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor jou (uitsluitend de consumentenklant) om binnen een periode van 14 dagen, de zogenaamde bedenktijd, af te zien van de overeenkomst op afstand. Een dergelijke overeenkomst wordt uitsluitend gesloten middels een of meer technieken voor communicatie op afstand. Bij een koop op afstand zijn wij niet gelijktijdig met jou in dezelfde ruimte (geweest). Wil jij een beroep doen op het herroepingsrecht, maak jij hiervoor gebruik van het modelformulier voor herroeping.

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ons volledige aanbod, zo ook op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten als ook op onze facturen. Ook wanneer er sprake is van meerwerk en/of een vervolgopdracht, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, zullen wij deze voorwaarden aan jou ter hand stellen. Indien jij de algemene voorwaarden elektronisch hebt ontvangen, heb jij daarbij de mogelijkheid deze als pdf op te slaan, zodat jij altijd toegang hebt tot de inhoud ervan.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Als partijen dat overeenkomen, dan geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst, waarvoor die afwijking is overeengekomen. Jij kunt je dan ook niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met ons.

Wij mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen, klein van aard en/of van ondergeschikt belang, mogen wij altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in uw nadeel, zullen wij vooraf met jou bespreken.

Jouw (algemene/inkoop) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met ons sluit.

Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden.

Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Indien wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Zijn er naast onze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing en is er sprake van een tegenstrijdigheid tussen de desbetreffende documenten, kun jij je steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor jou het meest gunstig is.

Artikel 4 Ons aanbod en onze offerte(s)

Ons aanbod is steeds voorzien van alle benodigde (gedetailleerde) informatie, zodat jij precies weet waar jij voor kiest en waarvoor jij betaalt. Meer specifiek gaat het daarbij om:

 • De totale prijs inclusief belastingen in euro’s;

 • Specificatie van de te leveren producten en de uit te voeren werkzaamheden;

 • De eventuele kosten van transport(bezorging)/verzending;

 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen wij de prijs garanderen;

 • De manier waarop jij voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou verstrekte gegevens kunt controleren en indien gewenst herstellen.

In beginsel vragen wij jou geen vergoeding voor het opstellen van een offerte.

Tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte vermeld, blijft een offerte 14 dagen geldig.

Worden er (extra) voorwaarden aan de offerte verbonden, dan zullen wij dit uitdrukkelijk in de offerte vermelden.

Hebben wij voor jou een samengestelde offerte gemaakt, zijn wij niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht, indien jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte, bedoelen wij, dat wij jou in één offerte, een combinatie van meerdere diensten en/of (een bepaalde hoeveelheid) producten hebben aangeboden.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die jij met ons sluit.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in ons aanbod, dan zijn wij hier niet aan gebonden.

Offertes worden gebaseerd op:

 • Onze eigen bevindingen ter plaatse en/of;

 • Door de gegevens die jij aan ons vertrekt al dan niet via onze tools op onze website en/of;

 • Een combinatie van de hierboven genoemde mogelijkheden.

Wij vragen je in ieder geval alle relevante informatie (over de opdracht) aan ons door te geven. Doe jij dat niet en blijkt achteraf dat de offerte daardoor niet alle noodzakelijke werkzaamheden/producten omvat, dan hebben wij het recht om een reeds aanvaarde offerte alsnog aan te passen. Dit kan leiden tot prijswijzigingen of een verandering met betrekking tot leverings- en uitvoeringstermijnen.

Onze adviesgesprekken, online, telefonisch en/of bij jou op locatie, zijn in beginsel vrijblijvend en kosteloos. Aan (de inhoud van) deze gesprekken kun jij nooit rechten ontlenen.

Artikel 5 Overeenkomst, bevestiging en duur

Een overeenkomst komt tot stand nadat jij onze offerte en deze algemene voorwaarden schriftelijk of via het CRM systeem 2Solar hebt aanvaard en hebt bevestigd en jij daarbij hebt voldaan aan de (eventueel) gestelde voorwaarden.

Ben jij niet de rechtmatig eigenaar van het onroerend goed waar de overeenkomst betrekking op heeft, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat ook de rechtmatig eigenaar van het onroerend goed akkoord (uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming) is gegaan met de offerte en de algemene voorwaarden.

Wij bevestigen jouw aanvaarding altijd schriftelijk. Hierna zullen wij in onderling overleg en op basis van beschikbaarheid een afspraak inplannen waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Zodra wij jouw akkoord hebben ontvangen en jij hebt voldaan aan de gestelde voorwaarden, starten wij met de realisatie van de overeenkomst. Daarbij maken wij gebruik van de specificaties conform offerte. Wij vragen je dan ook de offerte goed door te nemen en deze te controleren op eventuele onjuistheden.

Onjuistheden en/of wijzigingen dien jij zo spoedig mogelijk aan ons door te geven en in ieder geval uiterlijk vóór jij akkoord gaat met de offerte.

Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde(n) van (voldoende) beschikbaarheid van de benodigde materialen.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor een periode van bepaalde tijd.

Wanneer wij voor jou bij herhaling soortgelijke werkzaamheden verrichten, dan is er sprake van een duurovereenkomst. Duurovereenkomsten worden stilzwijgend verlengd.

Wij hebben het recht om, de wettelijke kaders in acht nemende, ons nader te informeren of jij aan jouw betalingsverplichting kunt voldoen. Mocht dit aanleiding geven om de overeenkomst niet aan te gaan hebben wij het recht om een aanvraag van jou te weigeren of bijzondere voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 6 Wijzigen van de overeenkomst

Als jij de overeenkomst wilt wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij ons dat zo snel als mogelijk schriftelijk weten. Iedere wijziging en/of aanvulling, wordt behandeld als een aanvullende overeenkomst. Wij laten je eerst weten of en zo ja, welke kosten wij hiervoor in rekening brengen. Het is aan ons om te bepalen of wij de wijziging en/of aanvulling ook kunnen en zullen doorvoeren zodra het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen meer dan 10 % van het totale werk bedraagt.

Het wijzigen en/of aanvullen van een overeenkomst, kan gevolgen hebben voor de eventuele uitvoerings- en leveringstermijn(en) als ook voor de definitieve (totale) prijs.

Wij hebben het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden de beschreven materialen in de overeenkomst te wijzigen door vergelijkbare materialen.

Meerwerk kan mede ontstaan door bepaalde omstandigheden of feiten die niet bekend waren op het moment van de offerte en/of het tot stand komen van de overeenkomst. Ook als jij extra of aanvullende diensten of werkzaamheden wenst af te nemen, kan dit leiden tot meerwerk.

Meerwerk wordt op basis van het geldende uurtarief en/of geldende product (eenheids)prijs in rekening gebracht, tenzij wij met jou hierover andere afspraken maken.

Artikel 7 Conformiteit en garantie

Wij staan ervoor in dat alle producten voldoen:

 • Aan de overeenkomst;

 • Aan de specificaties zoals vermeld in het aanbod;

 • Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en;

 • Aan de wettelijke bepalingen en/of voorschriften, van toepassing en geldig op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Onze garantietermijn komt overeen met de garantietermijn van onze fabrikanten/leveranciers, tenzij wij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermelden.

Mocht jij van mening zijn dat een product niet voldoet aan het voorgaande, vragen wij jij dit binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het product schriftelijk te melden aan ons via email.

Wil jij een beroep doen op de garantie zullen wij jou de contactgegevens van de fabrikant verstrekking en op jouw verzoek medewerking verlenen bij het indienen en afhandelen van een garantieclaim. Wij zijn echter niet verplicht onze medewerking hieraan te verlenen.

De garantie vervalt op het moment:

 • Dat jij de producten hebt veranderd en/of bewerkt en/of dit hebt laten doen door derden al dan niet in jouw opdracht;

 • Jij onze producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld;

 • Jij onze instructies en/of voorschriften of die van onze fabrikant/leverancier niet of niet juist hebt opgevolgd;

 • Jij onze producten onoordeelkundig hebt gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;

 • Dat er geen periodiek onderhoud is verricht aan die componenten waarvoor onderhoud noodzakelijk is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor:

 • Gebreken en/of slijtage aan producten als gevolg van onjuist gebruik, nalatig onderhoud, wijzigen van producten en/of als jij (of een derde) de voorschriften niet hebt opgevolgd door jou of door derden;

 • Lichamelijk letsel als gevolg van het monteren van de door ons geleverde/geplaatste producten;

 • Constructies die ongeschikt blijken te zijn voor het monteren van de geleverde producten;

 • Gebruikelijke slijtage van een product;

 • Metingen die door jou zijn uitgevoerd en welke bepalend kunnen zijn voor de aanschaf van de juiste producten;

 • De uitkomst van de calculator/scan op onze site op basis van de door jou ingevoerde gegevens en de bestelde producten niet overeenkomen met de uiteindelijke benodigde materialen voor het plaatsen van de zonnepaneleninstallatie;

 • Schade (direct/indirect/gevolg) aan het product of andere zaken en/of letselschade ontstaan door (niet gelimiteerd!) bliksem of het losraken of wegwaaien van het product.

 • Verminking of verlies van gegevens als gevolg van gebruik van telecommunicatiefaciliteiten;

 • Fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens, dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;

 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of nalaten;

 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;

 • Schade, ontstaan door derden;

 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);

 • Het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden.

Jij hebt geen recht op enige vorm van garantie of vergoeding bij bovenstaande punten. Eventuele schade als ook de kosten komen volledig voor jouw rekening en risico.

Jij kunt geen rechten ontlenen aan de door ons gegeven adviezen in de meest brede zin van het woord, waaronder de dak-scan-tool op onze website inbegrepen.

Afbeeldingen, stalen en kleuren van onze producten zijn altijd indicatief. Wij kunnen nooit garanderen dat de weergave van een monster of in de catalogus exact hetzelfde is als het te leveren/geleverde product. Dit kan dan ook geen aanleiding geven voor het vorderen van enige vorm van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wij hebben een inspannings- en een leverings-/plaatsingsplicht. Hoewel wij onze uiterste best doen kunnen wij jou niet garanderen dat onze diensten/producten aan jouw verwachtingen voldoen of zullen leiden tot bepaalde (opbrengst)resultaten. Een verwachting is immers persoonlijk en smaken kunnen verschillen. Het behalen van bepaalde (opbrengst)resultaten is afhankelijk van meerdere factoren. Jij hebt dan ook geen recht op (schade)vergoeding indien onze service/producten niet aan jouw verwachting voldoen of bepaalde resultaten tegenvallend van aard zijn.

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst, oplevering en onvoorziene omstandigheden.

Wij voeren de overeenkomst uit volgens de eisen van goed vakmanschap, waarbij wij de vrijheid behouden om de overeenkomst, naar eigen technisch en creatief inzicht, invulling te geven.

Wij mogen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van (de diensten van) derden.

De overeenkomst voeren wij ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan (de inhoud van) de door ons verrichte werkzaamheden/geleverde producten, geen rechten ontlenen, onder welke naam of titel dan ook.

Bij het in ontvangst nemen van jouw aanvraag en bij de uitvoering van overeenkomst zullen wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

Als wij met jou bepaalde uitvoerings- en/of opleveringstermijnen overeenkomen, dan zijn deze termijnen altijd indicatief, tenzij partijen dit uitdrukkelijk anders overeenkomen. Het overschrijden van een termijn geeft jou geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Indien een product onverhoopt niet (meer) leverbaar is, hebben wij het recht om jou een vergelijkbaar of beter product aan te bieden zonder dat daardoor een gebrek in de nakoming van de overeenkomst ontstaat.

Als leverings- en installatieadres geldt het adres dat jij bij ons kenbaar hebt gemaakt.

Wij beschouwen het werk als opgeleverd na het voltooien van onze werkzaamheden en nadat wij dit kenbaar hebben gemaakt bij jou en:

 • Jij het werk hebt aanvaard of;

 • Er 14 dagen zijn verstreken en jij hebt nagelaten het werk te aanvaarden of;

 • De zonnepanelen door jou in gebruik zijn genomen.

Indien er zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst onvoorziene omstandigheden (waaronder maar niet limitatief beperkt tot: onjuistheden, gebreken in constructies, ondergronden, ongeschiktheid door jou ter beschikking gestelde hulpmiddelen..) voordoen zullen wij dit zo snel als mogelijk bij jou melden. Wij hebben het recht in dit geval de werkzaamheden te onderbreken, tenzij de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. Is onmiddellijk handelen niet vereist, dan zullen partijen in onderling overleg de verdere uitvoering van de overeenkomst bepalen. Eventuele extra kosten die wij moeten maken als gevolg van de onvoorziene omstandigheid zijn voor jouw rekening en risico.

Artikel 9 Verplichtingen

Jij gebruikt het systeem overeenkomstig de bestemming, waarbij jij alle instructies en voorschriften opvolgt.

In geval van een storing en/of defect meld jij deze zo snel als mogelijk aan ons.

Het is jouw verantwoordelijkheid indien een vergunning vereist is deze tijdig aan te vragen zodat deze ten laatste op de dag waarop de werkzaamheden zullen starten aanwezig is. Kosten voor de aanvraag van de vergunning komen volledig voor jouw rekening.

Voor en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden vragen wij jou datgene te doen en te laten zodat de installateurs/monteurs op veilige en juiste wijze hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Eventuele roerende zaken die de werkzaamheden kunnen belemmeren dienen tijdig te worden verwijderd dan wel verplaatst.

Het is jouw eigen keuze of je een aanvraag doet met betrekking tot een subsidieregeling en/of verzoek tot terugvorderen van de btw bij de belastingdienst. Wij zijn geen partij met betrekking tot het doen van deze aanvragen/verzoeken en/of de resultaten daarvan.

Artikel 10 Prijzen en betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

 • Inclusief btw;

 • Indien van toepassing exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten;

 • Exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege;

 • Exclusief eventuele kosten die wij (extra) moeten maken bij het uitvoeren van de overeenkomst waaronder inbegrepen kosten als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

Wij hebben het recht onze (eenheids)prijzen en/of (uur)tarieven aan te passen, tenzij wij de prijs/tarief met een bepaalde geldigheidsduur hebben aangeboden.

Onze facturen ontvang jij digitaal. Mocht de (inhoud van de) factuur onjuist zijn, dien jij dit spoedig en schriftelijk aan ons te melden.

Bij het aangaan van de overeenkomst vragen wij jou een aanbetaling te doen. Wij starten met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, nadat wij de aanbetaling op onze rekening hebben ontvangen. Betaalde voorschotten worden in mindering gebracht op de totale factuur.

Het restant van de factuur voldoe jij uiterlijk binnen 7 dagen nadat wij de werkzaamheden hebben afgerond, tenzij wij uitdrukkelijk anders overeenkomen met jou. Jij betaalt het volledige restantbedrag, inclusief btw bij oplevering per pin of op onze bankrekening binnen de gestelde betalingstermijn.

Als jij niet op tijd betaalt, dan zullen wij jou hierop wijzen. Dan krijgt jij nog eens een termijn van 14 dagen om aan jouw betalingsverplichting te voldoen. Als jij dan nog steeds niet hebt betaald, ben jij na het verstrijken van die 14 dagen de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag tot het moment dat jij het bedrag alsnog voldoet. De door ons gemaakte buitengerechtelijke incassokosten brengen wij ook bij jou in rekening.

Deze incassokosten bedragen maximaal:

 • 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00

 • 10% over de daaropvolgende € 2.500,00

 • 5% over de volgende € 5.000,00

 • Telkens met een minimum van € 40,00 voor jou als consument en € 75,00 voor jou als zakelijke klant.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Zolang jij de factuur nog niet of niet volledig hebt betaald, behouden wij de volledige eigendom (eigendomsvoorbehoud) voor alle afgeleverde en nog af te leveren goederen. Eventuele beschadigingen en/of het tenietgaan van deze goederen zijn volledig voor jouw risico en rekening.

Wij hebben het recht om goederen terug te vorderen indien jij de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, indien jij liquideert, surseance van betaling hebt aangevraagd, jij in staat van faillissement wordt verklaard of er beslag op de goederen wordt gelegd.

Zolang de eigendom van de goederen nog niet op jou is overgegaan, is het jou niet toegestaan deze producten te verpanden aan derden of ten behoeve van anderen te verzwaren.

Jij geeft ons jouw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om in de gevallen waarin wij onze eigendomsrechten willen uitoefenen, wij al die plaatsen mogen en kunnen betreden waar onze eigendommen zich dan bevinden. Ook hebben wij het recht om in dat geval al onze goederen mee te nemen.

Artikel 12 Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht, is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt, tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen, zonder toestemming van de maker.

Alle intellectuele eigendomsrechten, die voortvloeien uit de overeenkomst, komen ons en/of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor (bouw)tekeningen, ontwerpen, niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen en ook voor gratis weggevers. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot maar niet beperkt tot de website, onze producten, uitingen komen ons toe.

Tenzij het werk zich daar niet voor leent, hebben wij het recht onze (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden of te (laten) verwijderen.

Zonder onze toestemming mag jij het werk niet reproduceren, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.

Voor iedere inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, hebben wij het recht een direct opeisbare boete te vorderen van €5000 (zegge: vijfduizend euro), waarbij wij niet het recht op vergoeding verliezen van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 13 Herroepingsrecht, Opschorting, ontbinden en opzegging van de overeenkomst

Wil jij een beroep doen op je herroepingsrecht, dan dien jij dit schriftelijk door te geven door een mail te sturen naar info@pd-solar.nl. Hoewel wij graag geïnformeerd willen worden over de reden van jouw herroeping, ben jij niet verplicht dit aan ons te vermelden.

Indien de werkzaamheden starten binnen de bedenktijd, dan geef jij ons jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hiervoor en doe jij daarbij uitdrukkelijk afstand van je herroepingsrecht.

Hebben wij jou verzocht op voorhand een (aan)betaling te doen dan zullen wij deze (aan)betaling terugstorten binnen 14 dagen nadat jij een geldig beroep hebt gedaan op je herroepingsrecht.

Wij hebben het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden als:

 • Jij niet, niet volledig of niet tijdig jouw verplichtingen uit de overeenkomst nakomt;

 • Wij na het sluiten van de overeenkomst kennis hebben genomen van omstandigheden waardoor wij een goede grond hebben te vrezen, dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen;

 • Door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons kan worden verwacht, dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomen;

 • Als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Kunnen wij de opschorting of de ontbinding jou toerekenen, dan hebben wij het recht, de eventuele schade die wij daardoor lijden, op jou te verhalen.

Zijn er inmiddels wel al werkzaamheden door ons verricht of producten ingekocht/geleverd, dan houden wij het recht deze in rekening te brengen, op basis van het geldende uurtarief/de eenheidsprijs. Indien jij inmiddels een (aan)betaling hebt overgeboekt op onze rekening, dan zal deze met het factuurbedrag verrekend worden of het zal in mindering worden gebracht. Blijft er daarna nog een saldo over ten gunste van jou dan zullen wij dit binnen tien dagen naar jouw rekening terugboeken.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of als jij bent aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over jouw vermogen beschikken, dan staat het je vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Wij zijn jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die wij op jou hebben, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar. De reeds geleverde maar nog niet (volledig) betaalde goederen blijven onze eigendom en kunnen nooit onderdeel uitmaken van een faillissementsboedel en/of beslag conform artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

Het opzeggen van een overeenkomst gebeurt schriftelijk door het sturen van een email naar: info@pd-solar.nl. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. Sta jij erop dat wij onze werkzaamheden niet meer uitvoeren op een moment dat de looptijd van de overeenkomst nog niet is verstreken, dan zullen wij dat respecteren. In dat geval hebben wij wel het recht het volledige bedrag conform overeenkomst bij jou in rekening te brengen.

Bij het opzeggen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd houd jij rekening met een opzegtermijn van een (1) maand. Gedurende deze maand blijf jij de gebruikelijke werkzaamheden afnemen of wij ontvangen van jou een compensatie. Deze wordt berekend aan de hand van het gemiddelde van jouw facturen over de afgelopen drie maanden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel en in deze algemene voorwaarden vermeld. 

Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, als jij ons onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, ons daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen én wij na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkomen. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot gevolgschade is volledig uitgesloten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 • Fouten en/of tekortkomingen in de informatie, (adres)gegevens, (bouw)tekeningen en/of overig materiaal dat jij ons hebt voorgeschreven of verstrekt;

 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen of nalaten;

 • Fouten of tekortkomingen van, door of namens jou ingeschakelde derden;

 • Schade, ontstaan door derden;

 • Bepaalde (tegenvallende) resultaten en/of verwachtingen van jou (inspanningsverplichting!);

 • Het niet naleven van de door ons aan jou gegeven/meegeleverde instructies en/of voorschriften;

 • Het blootstellen van de door ons geleverde producten aan abnormale omstandigheden.

Met uitzondering van gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst.

Iedere vorm van aansprakelijkheid vervalt, twaalf (12) maanden nadat de werkzaamheden zijn opgeleverd.

Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor schade waarvoor jij zelf verzekerd bent.

Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van en door derden, de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en ons, behoudens opzet of grove schuld aan onze zijde.

Artikel 15 Overmacht

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan ons worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan onze schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

Wanneer er sprake is van overmacht aan onze kant, hebben wij de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan onze zijde langer dan een (1) maand, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Wij zullen jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmacht zijn wij jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Wij houden hierbij wel het recht om de reeds geleverde producten en of reeds uitgevoerde diensten in rekening te brengen.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan (niet gelimiteerd!): Staking, diefstal, weersinvloeden, transportmoeilijkheden, natuurrampen, terrorisme, stroomstoringen, oorlogen/oorlogsgevaren, ex-importverboden; brand, oproeren, internetstoring, computerstoring, overheidsmaatregelen, hackerattack, storing in emailverkeer, niet-toerekenbare tekortkomingen van leveranciers of door ons ingeschakelde derden.

Artikel 16 Klachten

Mocht jij een klacht hebben, dan vinden wij dat natuurlijk jammer. Wij hebben een klachtenprocedure voor zulke gevallen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen zeven (7) dagen, nadat jij een gebrek aan een product/dienst of een verkeerd geleverd product hebt geconstateerd, schriftelijk aan ons te melden. Jouw klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, ontvang jij van ons de terugkoppeling.

Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als bij het onderzoeken van de klacht of garantieclaim blijkt dat:

 • Het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of slecht onderhoud van het product;

 • Het product niet correct is gemonteerd, is gewijzigd, gerepareerd of vernield door jou en/of derden;

 • Het product niet wordt gebruikt voor de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

 • Het gebrek is ontstaan door van buitenkomende omstandigheden waaronder maar niet gelimiteerd tot: brand, ontploffing, natuurramp, weersomstandigheden, (reinigings)middelen, stroomstoring etc;

 • Het product niet volgens de gebruiksinstructies en/of technische specificaties is gebruikt.

Is jouw klacht gegrond, zullen wij het/de product(en) vervangen, repareren of deels crediteren. Een gebrek aan een of meerdere producten geeft jou geen recht om de volledige bestelling, waarvan het gebrekkige product onderdeel van was te ontbinden of te weigeren.

Jij geeft ons in ieder geval vier weken de tijd om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Indien het na deze termijn van vier weken nog niet is opgelost, ontstaat een geschil.

Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op. Eventuele onderzoekskosten komen voor jouw rekening.

Artikel 17 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Vertrouwelijke informatie zal slechts voor dat doel gebruikt worden waar de informatie voor verstrekt is.

Artikel 18 Privacy beleid

Wij vinden jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe wij dat doen, kun jij lezen in onze privacyverklaring op onze website.

Artikel 19 Geschillen

Op overeenkomsten tussen jou en ons, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar wij gevestigd zijn, tenzij de wet anders bepaalt.

Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Versie 1.1, januari 2023

bottom of page